CATC OPEN HOUSE 2024 “Universe of Aviation”

ก้าวเข้าสู่บ้านค้นหาโอกาสในจักรวาลแห่งการบินอีกหนึ่งกิจกรรมของชมรมมุ่งสู่อาชีพสายการบิน Inspiration Club เปิดโอกาสให้นักเรียน