ประถมศึกษา 1-6

ประถมศึกษา 1-6

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

ภาคภาษาไทย

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์  | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ | หน้าที่พลเมือง | สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทค โนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม 7 Elegance กิจกรรมลูกเสือ

 

ภาคภาษาอังกฤษ

Mathematics | Language | Science | Social | Studies | Phonics | Chinese | Grammar

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาคภาษาไทย

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประวัติศาสตร์ |

หน้าที่พลเมือง | สุขศึกษาและพละศึกษา | ศิลปะ และ ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม MI (Multiple Intelligences) กิจกรรมลูกเสือ

 

ภาคภาษาอังกฤษ

Mathematics | Language | Science | Social | Studies | Phonics | Chinese | Grammar

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ภาคภาษาไทย

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประวัติศาสตร์ |

หน้าที่พลเมือง สุขศึกษาและพละศึกษา | ศิลปะ และ ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม MI (Multiple Intelligences) กิจกรรมลูกเสือ

 

ภาคภาษาอังกฤษ

Mathematics | Language | Science | Social | Studies | Phonics | Chinese | Grammar

การจัดการเรียนรู้

แผนการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในลักษณะ หลักสูตร 2 ภาษา และสามัญ โดยในระดับประถมศึกษา (G. 1-6)

1.หลักสูตร Bilingual Program

2.หลักสูตรสามัญ จะมีการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา ป.1-6

อัตราส่วนการเรียนภาคไทยและภาษาอังกฤษ 60:40 เพิ่มคาบเรียนในภาคภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษ เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยปรับสัดส่วนร้อยละการเรียน ภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยของนักเรียน

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยดนตรี 

        โรงเรียนได้ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีให้กับนักเรียน โดยเห็นถึงความสำคัญและ ประโยชน์ของดนตรีว่ามีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในวิชาดนตรีอย่างต่อเนื่องเสมอมา ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ในระดับประถมศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3     นักเรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีดนตรี การอ่าน เขียน ออกเสียงโน้ต รวมถึงทักษะการร้องเพลง และ การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีประเภทคีย์บอร์ด โดยคุณครูต่างชาติ

        หากนักเรียนต้องการเรียนเครื่องมืออื่นๆ อาจเลือกเรียนเสริมพิเศษนอกเวลาในช่วงเย็นที่โรงเรียน เปิดสอนได้

ทฤษฎีพหุปัญญา

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย MI (Multiple Intelligences)

กิจกรรม MI เป็นกิจกรรมที่นำแนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) มาประยุกต์ใช้บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถทางปัญญาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน ดังนี้

  1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligences)
  2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligences)
  3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligences)
  4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligences)
  5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligences)
  6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligences)
  7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligences)
  8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligences)

        ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรม MI (Multiple Intelligences) ให้กับนักเรียน ทุกคนโดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้น โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือค้นหาความสามารถทาง ปัญญาที่เป็นจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคน แล้วส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางปัญญานั้นให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

        การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับปัญญาด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น จะยังคงไม่เน้นการส่งเสริมปัญญาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

        การจัดกิจกรรมจะยังคงแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ปัญญาด้านต่างๆ แต่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากลุ่มกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดในแต่ละ ระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นพบความถนัดของตนเอง ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ และนำความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ รวมทั้งทักษะกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความ สามารถและศักยภาพของนักเรียน

 

กิจกรรม M.I. จึงไม่เป็นเพียงกิจกรรมเสริม แต่เป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนรู้จัก และ เห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนชอบและถนัด จนสามารถต่อยอด ความชอบและความถนัดนั้น ให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ จนสามารถสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของตนเอง ต่อไปในอนาคตได้อย่างแท้จริง