วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ระดับปฐมวัย

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสตปัญญา ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ช่วยเหลือตนเอง มีจิตสํานึกในความเป็นไทย ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัย มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาที่ 1 ภายใน 3 ปีการศึกษา โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่าน จับใจความสําคัญ สรุปเป็นเหตุเป็นผล มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีทักษะในการใช้ภาษา ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและของโลก โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังต่อไปนี้

ด้านวิชาการ

 1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และมีความสุขในการเรียน
 2. การคัดลายมือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สวยงาม ถูกต้อง ว่องไว
 3. การอ่านไทยและภาษาต่างประเทศ อ่านออกเสียงสําเนียงถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
 4. การส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันในโรงเรียน
 5. การให้แบบฝึกหัดหลังการสอนที่เป็นแนวเดียวกัน
 6. นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

ด้านกิจกรรม

 1. การเปิดเพลงประจําวัน เต้น Line Dance และเดินมาร์ชชิ่ง ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน
 2. การฝึกกายบริหารประจําวัน
 3. ระเบียบวินัยที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจําวัน
 4. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถหลากหลาย มีความกล้าแสดงออก
 5. เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีอากาศ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนในเครือสารสาสน์
 6. การส่งเสริมให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
 7. การประเมินพัฒนาการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวางแผนการจัดระบบกิจกรรมของโรงเรียน
 8. ให้มีคุณภาพทั้งต่อนักเรียนและครู

ด้านอาคารสถานที่

 1. ความปลอดภัย
  • การเปิด – ปิด ประตูเข้าออกโรงเรียน ต้องเป็นไปตามเวลาที่กําหนด
  • การเปิด – ปิดไฟฟ้าในห้องเรียน อาคารเรียนหรือสนามในช่วงคํ่าต้องคํานึงถึงความจําเป็นและ สภาพอากาศ
  • การกลับบ้านของนักเรียนในตอนเย็น ต้องกลับหมดทุกคนภายในเวลา 17.30 น.
 2. ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย โต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบ
 3. พัฒนาสถานที่ ดูแลต้นไม้ให้สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น น่าเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
 4. ความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องเล่น
 5. การใช้นํ้า ใช้ไฟฟ้า ต้องคํานึงถึงความประหยัดให้มากที่สุด โดยสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของนํ้าและไฟฟ้า หากโรงเรียนประหยัด ชาติย่อมประหยัดตามไปด้วย

ด้านการอภิบาลนักเรียน

 1. การพบปะนักเรียนรายบุคคล
 2. การช่วยเหลือนักเรียนที่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
 3. พัฒนาครูผู้อภิบาลให้ได้รับความคล่องตัวและสะดวกในการปฏิบัติงาน
 4. ส่งเสริมระบบงานอภิบาลให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง
 5. ความมีประสิทธิผลของงานอภิบาลนักเรียน

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างจิตสํานึก ให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นคนไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการทํางานของผู้เรียน รู้จักเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น อันเป็นหนทางไปสู่ภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
 3. พัฒนาผู้เรียนให้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง และยอมรับผู้อื่น ตลอดจนรักการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 4. สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อท้าทายผู้เรียนให้สามารถสรรค์สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ปัญหาและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความสําคัญแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การจัดการฝึกปฏิบัติลงมือกระทําด้วยตนเอง จนค้นพบความถนัด และวิธีการของตนเอง ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
 7. จัดหาเทคโนโลยีและท้าทายให้ผู้เรียนเข้าถึงสารสนเทศ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการรับรู้ คัดสรร และจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนมีโอกาสให้บริการและพัฒนาชุมชน สร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
 9. พัฒนาเต็มตามศักยภาพนอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนด โดยเฉพาะกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนรักการออกกําลังกาย มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 10. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดทักษะการอ่าน จับใจความ นําข้อมูลมาสรุปเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างเป็นระบบ สามารถนําไปสร้างองค์ความรู้ได้