ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษา และค่าอาหาร การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งชำระเป็น 2 ภาคเรียน คือ

ภาคเรียนที่ 1 ชำระ ณ วันมอบตัวเพื่อเข้าเรียน (นักเรียนใหม่)
ภาคเรียนที่ 2 ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน