มัธยมศึกษา 1-6

มัธยมศึกษา 1-6

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต มีดังนี้

  1. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มี 2 หลักสูตร คือ

1.1 หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.1-3

1.2 หลักสูตร English Programme (EP.) ระดับชั้น EP.G.7-9

  1. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 หลักสูตร คือ

2.1 หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.4-6  มีทั้งหมด 6 แผนการเรียน ดังนี้

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

– แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์

– แผนการเรียนอังกฤษ – จีน

– แผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุ่น

– แผนการเรียนอังกฤษ – ศิลปะ

– แผนการเรียนอังกฤษ – ดนตรี

2.2 หลักสูตร English Programme (EP.) ระดับชั้น EP.G.10-12  มี  3  Programme ดังนี้

– English – Mathematics Programme

– English – Chinese Programme

– English – Japanese Programme