กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบอสโก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศแผนก Intensive English Programme (IEP) เพื่อนำเสนอและทบทวนแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในช่วงภาค Summer รวมถึงนำเสนอจุดเน้นสำคัญๆ การยกระดับคุณภาพและความสามารถการเรียนรู้ ทางด้านภาษาของโรงเรียน ในการนี้ ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารโรงเรียน ให้เกียรติมาร่วมรับฟัง ให้ข้อคิดและข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปปรับใช้ ในการจัดการศึกษาต่อไป