ถึงดูไม่เหมือนเด็ก Nurse แต่ก็เรียน First aid มานะ

วันนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น