กิจกรรม Youth Leadership Network Camp

💡“Start where you are. Use what you have. Do what you can.”💪🏼 – Arthur Ashe
สองผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต นายพชร เรืองเจริญ (พี่เพชร) และนายกานต์ มูลเกิด (พี่กาย) เข้าร่วมกิจกรรม Youth Leadership Network Camp ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
🫶🏼โดยมีทีมวิทยากรจาก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษ พร้อมให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้นำให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย