นักเรียนใหม่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 • แผนก Bilingual Programme ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนก English Programme ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

เกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2567

 • เตรียมอนุบาล เกณฑ์อายุ 1 พ.ค. 64 – 16 พ.ค. 65
 • อนุบาล 1 เกณฑ์อายุ 17 พ.ค. 63 – 16 พ.ค. 64
 • อนุบาล 2 เกณฑ์อายุ 17 พ.ค. 62 – 16 พ.ค. 63
 • อนุบาล 3 เกณฑ์อายุ 17 พ.ค. 61 – 16 พ.ค. 62
 • ประถมศึกษาปีที่ 1 เกณฑ์อายุ 1 พ.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60

วิธีการประเมิน

ลงทะเบียนเพื่อประเมิน/ทดสอบ ระหว่าง เวลา 08.30-15.30 น. (ประเมินทุกวันทำการ)

 • ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ประเมินความพร้อมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ สัมภาษณ์
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบข้อเขียนภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4 สอบข้อเขียนภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (ผู้ปกครองสัมภาษณ์โดยฝ่ายบริหาร)

English Programme

 • KG.1- KG.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ + ตรวจสุขภาพนักเรียน
 • G.1 – G.10 ทดสอบความพร้อมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

Bilingual Programme

 • เตรียมอนุบาล –อนุบาล 3 ทดสอบความพร้อมนักเรียน + ตรวจสุขภาพนักเรียน
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4  สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

**สอบผ่าน : สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักเรียน
**ไม่ผ่านรอบแรก : ยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง

ประกาศผลการประเมิน /ทดสอบ

โรงเรียนโทรศัพท์แจ้งผลหลังทดสอบ 2 วันทำการ หรือผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 02-9572850-2 (ไม่รับแจ้งผลสอบก่อนวันเวลาที่ก้าหนด)

หลักฐานการสมัคร / มอบตัว

 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จ้านวน 1 ชุด
 • ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1ชุด (ปพ.1, ปพ.6)
 • รูปถ่ายนักเรียนสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ-สกุลนักเรียนด้านหลังรูป)
 • รูปถ่ายผู้ปกครองสี ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ทั้งบิดา และมารดา พร้อมเขียนชื่อ-สกุลนักเรียนด้านหลังรูป)

หมายเหตุ
*** นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน / ทดสอบ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น *** (ยกเว้นนักเรียนระดับอนุบาล)

การมอบตัวนักเรียน และ การชำระเงิน

ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมต้น ได้ในเวลาราชการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการเรียนชำระเป็นเงินสด / โอนเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน หรือ แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายธุรการการบัญชี  โทรศัพท์ 02-9572851 โทรสาร 02-9574266