ประวัติของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อโรงเรียน : สารสาสน์วิเทศรังสิต
ที่ตั้ง : เลขที่ 169/2 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ : (02) 9572850
โทรสาร : (02) 9574266
E-mail : rangsitschool@hotmail.com
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตเป็นโรงเรียนแห่งที่ 19 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (English Program) เน้นให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองและสนุกกับการเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งยังปลูกฝังผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารควบคู่กับการมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกใน วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2549 ในระดับ ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหลักสูตรสามัญ และขยายสูงไปจนถึงระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ และตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ดังนี้

 • ปีการศึกษา 2551 เปิดทำการสอนแผนกสามัญ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามลำดับในแต่ละปีการศึกษา และปีต่อๆ ไป
 • ปีการศึกษา 2553 เปิดทำการสอนหลักสูตรสามัญ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และขยายสูงขึ้นไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับในแต่ละปีการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2555 เปิดทำการสอนหลักสูตรสามัญ ตั้งแต่ระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ปีการศึกษา 2558 เปิดทำการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1-3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และขยายสูงขึ้นไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับในแต่ละปีการศึกษา

ระดับที่เปิดสอน

หลักสูตรสามัญศึกษา : เตรียมอนุบาล, ก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร English Program (EP.) : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

เอกลักษณ์

 • ระดับปฐมวัย : “โรงเรียน เตรียมความพร้อม ส่งเสริมภาษาอังกฤษ”
 • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : “โรงเรียน สร้างนักคิด ด้วยการอ่าน”

อัตลักษณ์

 • ระดับปฐมวัย : “นักเรียน มีพัฒนาการเด่น เก่งภาษาอังกฤษ”
 • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : “นักเรียน เป็นนักคิด นักอ่าน”

ปรัชญา คุณธรรม นําวิชา พัฒนาตน
คำขวัญ สวยงาม ถูกต้อง ว่องไว
คติพจน์ ทำอะไร ทำจริง

เป้าหมาย

เป้าหมาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้

 1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า เกิดทักษะการอ่าน จับใจความ นําข้อมูลมาสรุปเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างเป็นระบบ สามารถนําไปสร้างองค์ความรู้ได้
 3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
 7. เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นคนไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
 10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ

ความหมายชื่อของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

โรงเรียน : เป็นแหล่งให้ปัญญาชน
สาระ : คือแก่นสารศาสตร์แท้
สาสน์ : แน่วแน่สั่งสอนให้ศึกษา
วิเทศ : เพิ่มทวิภาษาพัฒนา
รังสิต : รังสรรค์สิ่งดีงาม

สัญลักษณ์และความหมายของโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ประจำโรงเรียน เป็นรูปโล่กำบังซึ่งหมายถึง เกราะป้องกันจากความชั่วร้าย อันตราย และศาตราวุธต่างๆ ในที่นี้หมายถึง การป้องกันอวิชชาคือความไม่รู้ ซึ่งนำความหายนะมาสู่ชีวิต บนโล่นี้ประกอบด้วย ส่วนประกอบย่อย 5 ประการ คือ

 1. ดาว หมายถึง ความดีงามใช้แทนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. กางเขน หมายถึง ความอดทนต่อความยากลำบากในชีวิต
 3. คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง แสงสว่างที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยหนังสือที่เป็นแหล่งสรรพวิชาของวิชาการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรกรีก 2 ตัว คือ อัลฟา (จุดเริ่มต้น) และโอเมกา (จุดสิ้นสุด) แสดงถึงความรู้เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิต
 4. นกพิราบคาบช่อมะกอก หมายถึง การกำเนิดใหม่ของสิ่งของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายถึงความเจริญงอกงาม เติบโต ก้าวหน้าและพัฒนา
 5. ริบบิ้น หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตน