โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต เป็นโรงเรียนลำดับที่ 19 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์   เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2548  ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล  และ ท่านอาจารย์เพ็ญศรี  ยงค์กมล   ผู้มีปณิธานมุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพและความรู้แก่เยาวชน เปิดำเนินการสอนหลักสูตรโปรแกรมสองภาษา (Bilingual Programme) ตั้งแต่ระดับชั้น KG.1- G.12 หลักสูตรโปรแกรสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และหลักสูตรโปรแกรม  International  Education  Programme  (IEP) ตั้งแต่ระดับชั้น KG.1 – Y.8   และปีถัดไปเพิ่มขึ้นทีละชั้นเรียนตามลำดับ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 169/2 หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ปัจจุบันเนื้อที่กว่า 143 ไร่  โดยมีการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ ดังนี้

พ.ศ. 2548              ก่อสร้างอาคารเรียน 9 ชั้น 1 หลัง เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนสำหรับ     นักเรียนเตรียมอนุบาล มี 3 ห้องและนักเรียนโปรแกรมInternational

พ.ศ. 2549               เริ่มก่อสร้างอาคาร 2 ได้ก่อสร้างต่อเติมเป็นอาคารเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปตัว H (เอช) มี 7 ชั้น มีจำนวนห้องเรียน 120 ห้อง และห้องประกอบการ 11 ห้อง  โดยใช้เป็น อาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

พ.ศ. 2552              สร้างอาคารเรียนดนตรี 1 หลัง  มี 2 ชั้น จำนวน 10 ห้อง ใช้เรียนดนตรีปฎิบัติ

พ.ศ. 2556              ต่อเติมโรงยิมเพื่อสร้างหอประชุม และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม     พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557               เริ่มก่อสร้างอาคาร 3  โดยเป็นรูปตัว H (เอช) 5 ชั้น  โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ เดือนตุลาคมพ.ศ. 2558  มีจำนวน ห้องเรียน  30  ห้อง และห้องประกอบการ  8  ห้องและเป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อาคารเรียนทั้ง  3  อาคาร  ประกอบด้วย  ห้องเรียนและห้องประกอบการที่สวยงาม ทันสมัย  อาทิ   เช่นห้องวิทยาศาสตร์   ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องสมุด   ห้องนอนอนุบาล   ห้องเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  ห้องพยาบาลและห้องปฏิบัติการอื่นๆ  ส่วนบริเวณรอบอาคารเรียนประกอบด้วย  หอประชุม  ลานเอนกประสงค์  สนามเด็กเล่นสวนหย่อม  สระว่ายน้ำ  สนามบาสเกตบอล  สนามฟุตบอล   สนามฟุตซอล  และสนามเทนนิส

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต  จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งสร้างนักเรียนเป็นนักคิด  นักอ่าน  และนักนำเสนอด้วยสองภาษา  พร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน”

ปัจจุบันในปีการศึกษา  2562  เปิดสอน  โปรแกรมสองภาษา  โปรแกรมสามัญ  โปรแกรมอินเตอร์และ  ABP.KG.1 เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนครูไทย  224  คน  จำนวนครูต่างชาติ 91 คน  จำนวนนักเรียนแผนกสองภาษา 1,685 คน จำนวนนักเรียน

แผนกสามัญ 1,273 คนจำนวนนักเรียนแผนกอินเตอร์ 309 คน และABP.KG.1 25 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 3,292   คน

ปัจจุบันบริหารงานโดย  ผู้อำนวยการนางอินทิรา  เทพารักษ์