ภาพบรรยากาศการประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่1/2559

 

บรรยากาศการประกาศผล

สอบปลายภาค 1/2559

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น