ภาพกิจกรรมจากการเรียนการสอนสมุดหน้าคู่

 

ภาพกิจกรรมจากการเรียนการสอนสมุดหน้าคู่ของนักเรียนระดับมัธยมต้น

สรุปผังความคิดวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรธรณี        ดช.สิรวิชญ์ นวลทอง ม.2/1