กิจกรรมวันสันติภาพโลก

ภาพกิจกรรมวันสันติภาพโลก ระดับมัธยมศึกษา ในช่วงมอร์นิ่งไทม์ บรรยายความเป็นมาของวันสันติภาพโลก และเน้นย้ำให้ตระนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ