ช่วงชั้นที่3 รายวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมจากการเรียนการสอนสมุดหน้าคู่ของนักเรียนระดับมัธยมต้น

สรุปความคิดรวบยอด  วิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องระบบขับถ่าย

 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลทอง ม.2/1