ภาพบรรยากาศการประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่1/2559

 

บรรยากาศการประกาศผล

สอบปลายภาค 1/2559

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพกิจกรรมจากการเรียนการสอนสมุดหน้าคู่

 

ภาพกิจกรรมจากการเรียนการสอนสมุดหน้าคู่ของนักเรียนระดับมัธยมต้น

สรุปผังความคิดวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรธรณี        ดช.สิรวิชญ์ นวลทอง ม.2/1

กิจกรรมวันสันติภาพโลก

ภาพกิจกรรมวันสันติภาพโลก ระดับมัธยมศึกษา ในช่วงมอร์นิ่งไทม์ บรรยายความเป็นมาของวันสันติภาพโลก และเน้นย้ำให้ตระนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

 

ช่วงชั้นที่ 4 การเรียนการสอนวิชาเซรามิค

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาเซรามิค ของนักเรียน G.11B แผนการเรียนอังกฤษ-ศิลปะ โดยมี ม.จิรภัทร  สีนารี เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นการฝึกการพิมพ์แจกันด้วยวิธีการฉลุ และเผาแจกันโดยใช้เตาเผาของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มขึ้น จากการปฏิบัติ

 

 

ช่วงชั้นที่ 4 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถต้านกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในจจุบันและอนาคตโดยเป็นไปในลักษณะที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจดังนั้นการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จําเป็นเพื่อให้ดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่


      นอกจากการพัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีแล้ว เราควรมีการพัฒนาทักษะหรือความสามารถของเด็กไทยในด้านใดอีกบ้างทักษะที่ควรคำนึงถึงคือทักษะที่จําเป็นใศตวรรษที่ 21ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมร่วมกันของนักวิชาการหลายสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรัฐบาลมีความต้องการพัฒนาคุณภาพของประชากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติและการดารงชีวิตอยู่ในโลกที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันว่า ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ควรมีอยู่ 3 ด้านหลัก ๆ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะชีวิตและการทํางานและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รุ่น 4

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายเพชรราชวุฒิ อุตธาพงษ์ G.12ศิษย์เก่าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตรุ่นที่ 4 กับรางวัล rmutt freshy boy 2016 ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

ช่วงชั้นที่3 รายวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมจากการเรียนการสอนสมุดหน้าคู่ของนักเรียนระดับมัธยมต้น

สรุปความคิดรวบยอด  วิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องระบบขับถ่าย

 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลทอง ม.2/1

 


 

 

หมวดหมู่รอง

หมวดหมู่รอง