G.1-G.2/ป.1-ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

การเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

     คุณครูอธิบายถึงเนื้อหา สาธิตให้นักเรียนเห็นจริงโดยใช้ลูกโป่ง ครูเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการยกตัวอย่างจากนั้นนักเรียนได้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง