G.1-G.2/P.1-P.2 วิชาคณิตศาสตร์(การหาร)

 

การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนระดับชั้น ป.2/3

ครูใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะว่าง ใช้สื่ออธิบาย และ ซักถามนักเรียนทุกคน