G.1-G.2 "งาน OPEN HOUSE"

          ภาพบรรยากาศการจัดฐานโชว์ผลงาน ด้านวิชาการ โดยมีหนังสือและสมุด 4 รายวิชา รวมถึงจุดเด่นในด้านต่างๆเช่น สมุดคัดไทย และ สมุดคัดอังกฤษ ของนักเรียนชั้น G.1-ป.1 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น  KG.3 –อ.3 ในการเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษา