มอบโล่ คะแนน O-Net ประจำปีการศึกษา 2559

 

 พิธี มอบโล่ 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ผลคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน

 

ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

 

G.1-G.2/ป.1-ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

การเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

     คุณครูอธิบายถึงเนื้อหา สาธิตให้นักเรียนเห็นจริงโดยใช้ลูกโป่ง ครูเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการยกตัวอย่างจากนั้นนักเรียนได้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง

G.3-4,ป.3-4 นิเทศการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (การวัด)

นิเทศการสอนครูวรางคณา ห้อง G.3B วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวัด ครูนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนด้วย เพลงและใช้สื่อจากของจริงเรียนรู้อย่างเข้าใจถึงอุปกรณ์ชนิดต่างๆ อธิบาย ซักถามถึงหน่วยการวัดตลอดการเรียนการสอนจนนักเรียนเข้าใจ

 


 

 

G.1-G.2/P.1-P.2 วิชาคณิตศาสตร์(การหาร)

 

การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนระดับชั้น ป.2/3

ครูใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะว่าง ใช้สื่ออธิบาย และ ซักถามนักเรียนทุกคน

 

G.1-G.2 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมและการรับผลการเรียน

 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมและการรับผลการเรียน

ของนักเรียนระดับชั้น G.1-G.2 และ ป.1-ป.2

พิธีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมและรับผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น G.3-4,ป.3-4

           พิธีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมและรับผลการเรียนของ

นักเรียนระดับชั้น G.3-4,ป.3-4

 

 

G.1-G.2 "งาน OPEN HOUSE"

          ภาพบรรยากาศการจัดฐานโชว์ผลงาน ด้านวิชาการ โดยมีหนังสือและสมุด 4 รายวิชา รวมถึงจุดเด่นในด้านต่างๆเช่น สมุดคัดไทย และ สมุดคัดอังกฤษ ของนักเรียนชั้น G.1-ป.1 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น  KG.3 –อ.3 ในการเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษา