KG. ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

ภาพบรรยาการ การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ การบวกเลข และลบเลข

นักเรียนระดับชั้น KG.3 และ อ.3 โดยกองอำนวยการค่ะ

 

 ผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ การบวกเลข และลบเลข

นักเรียนระดับชั้น KG.3 และ อ.3 โดยกองอำนวยการ ค่ะ