KG. Activities

 

กิจกรรมMorning Time แบ่งออกเป็น4ฐานกิจกรรม

1.Buzzer Game ทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากนั้นขึ้นคำถาม และให้นยักเรียนกดปุ่มbuzzer ในการตอบคำถาม

2.Maths Game สอนทบทวนเรื่องShapes แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ และเปิดเพลง ให้นักเรียนเดินวนรอบแผ่นตัวเลข(เหมือนเกมเก้าอี้ดนตรี) เพลงหยุด ให้นักเรียนหยิบรูปทรงที่ได้ชูขึ้นประเมินโดยการให้นร.ตอบว่าได้รูปทรงอะไรอะไร เป็นภาษาอังกฤษ

3. Puppets Show โรงละครหุ่นมือ ครูสอนเรื่องสถานที่ในโรงเรียน โดยนำหุ่นมือ และFlashcards รูปสถานที่ต่างๆในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น มาประกอบการสอน 

4. Kid's Ryhthm  ครูสอนทบทวนเรื่อง Animals เปิดคลิปวิดิโอ สอนร้องเพลงสัตว์ต่างๆ และมีFlashcards รูปภาพสัตว์ต่างๆให้นักเรียนตอบ  มีครูผู้ช่วยสวมชุดMascot เดินทักทายนร.และผู้ปกครอง  และครูที่สอนตามฐานกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดสวยงาม หรือเครื่องประดับน่ารัก ทำให้มีสีสัน นักเรียนสนุกสนานในการเรียน