ภาพการเรียนการสอนของแผนกIEP ห้อง Year 3A

ภาพบรรยากาศการเรียนการของแผนก IEP ห้อง Year 3A

       สอนโดย T.Richard วิชา Language Arts Topic : Machines เริ่มการเรียนด้วยการ

สอนคำศัพท์ประจำสัปดาห์ จากนั้นเข้าสู่บทเรียน อธิบายเนื้อหา ครูอ่านนำเนื้อหา

นักเรียนอ่าน และใช้นิ้วชี้ตามค่ะ รวมทั้งคุณครูได้อธิบายและตั้งคำถาม

ให้นักเรียนตอบพร้อมกัน แบ่งกลุ่มและรายบุคคล หลังจากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

โดยสอนให้นักเรียนอ่านโจทย์ อ่านคำถามก่อนทำแบบฝึกหัด และดูแลนักเรียนอ่อน

เป็นรายบุคคลโดยมีคุณครูฟิลิปปินส์เป็นครูผู้ช่วยในการเดินดูนักเรียน และคุณครู

ได้ตรวจงานนักเรียนตามโต๊ะเป็นรายบุคคล