ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพ่อของนักเรียนแผนก IEP

     ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพ่อของนักเรียนแผนก IEP

       ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพ่อของนักเรียนแผนก IEP แบ่งออกเป็น 2 รอบดังนี้ค่ะ

Round 1 : KG.1-Year1

Round 2 : Year2-year 5

  แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน

 

 

Station 1 : The Royal Project คุณครูนำนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ พระราชกรณียกิจต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังจากนั้นนำนักเรียนอ่านประโยคบอกรักพ่อ นักเรียนประดิษฐ์การ์ดและเขียนประโยคบอกรักพ่อลงบนการ์ด นำการ์ดที่ตกแต่งระบายสีเรียบร้อยไปติดประดับบนต้นไม้ประดิษฐ์ที่เตรียมไว้

Station 2 : The King biography คุณครูต่างชาติและครูไทยนำนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของในหลวงรัชกาลที่9 เรียนรู้คำศัพท์โดยใช้ทีวี

 

 

Station 3 : Music of King คุณครูนำนักเรียนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงของพ่อโดยใช้สื่อทีวี นำนักเรียนร้องเพลงเพื่อแสดงความจงรักภักดี

 

Station 4 : The Science Presentation ในฐานนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี และได้ให้นักเรียน IEP มีส่วนร่วมในการทำการทดลองนี้ด้วยค่ะ 

ภาพการเรียนการสอนของแผนกIEP ห้อง Year 3A

ภาพบรรยากาศการเรียนการของแผนก IEP ห้อง Year 3A

       สอนโดย T.Richard วิชา Language Arts Topic : Machines เริ่มการเรียนด้วยการ

สอนคำศัพท์ประจำสัปดาห์ จากนั้นเข้าสู่บทเรียน อธิบายเนื้อหา ครูอ่านนำเนื้อหา

นักเรียนอ่าน และใช้นิ้วชี้ตามค่ะ รวมทั้งคุณครูได้อธิบายและตั้งคำถาม

ให้นักเรียนตอบพร้อมกัน แบ่งกลุ่มและรายบุคคล หลังจากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

โดยสอนให้นักเรียนอ่านโจทย์ อ่านคำถามก่อนทำแบบฝึกหัด และดูแลนักเรียนอ่อน

เป็นรายบุคคลโดยมีคุณครูฟิลิปปินส์เป็นครูผู้ช่วยในการเดินดูนักเรียน และคุณครู

ได้ตรวจงานนักเรียนตามโต๊ะเป็นรายบุคคล