โครงสร้างผู้บริหาร

 

 

 

นางสาวิรงรอง

รัชตนาวิน

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

นางสาวธัญรินทร์

ธนหิรัญภทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

 

 

 

 

 

 

นายภควิน

อยู่ลือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุบล

เรืองสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา