ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต เป็นโรงเรียนลำดับที่ 19 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์   เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2548 ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล  และท่านอาจารย์เพ็ญศรี  ยงค์กมล   ผู้มีปณิธานมุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพและความรู้แก่เยาวชน       เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรสองภาษา
(
Bilingual Programme)  ตั้งแต่ระดับชั้น   KG.1     –   G.12
หลักสูตรสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และหลักสูตร  International  Education  Programme  ( IEP ) ตั้งแต่ระดับชั้น KG.1 – Y.5   
และปีถัดไปเพิ่มขึ้นทีละชั้นเรียนตามลำดับ


               ( อาคาร 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต )

 

อาคารเรียนทั้ง  3  อาคาร  ประกอบด้วย  ห้องเรียนและห้องประกอบการที่สวยงาม  ทันสมัย   อาทิ  ห้องวิทยาศาสตร์   ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องสมุด   ห้องนอนอนุบาล   ห้องเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  ห้องพยาบาล  และห้องปฏิบัติการอื่นๆ   ส่วนบริเวณรอบอาคารเรียนประกอบด้วย  หอประชุม  ลานเอนกประสงค์  สวนหย่อม  สนามเด็กเล่น  สระว่ายน้ำ  สนามบาสเกตบอล  สนามฟุตบอล   สนามฟุตซอล  และสนามเทนนิส 

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต  จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งสร้างนักเรียนเป็นนักคิด  นักอ่าน  และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"