กิจกรรม Morning Time

 

         การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้อยู่ตลอด เช่น การทำกิจกรรม Morning Time เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ,ฝึกการวางแผน,ฝึกการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนคนใหม่ๆ, ฝึกปฏิบัติตนตามกฎกติกาของเกมส์นั้นๆ,ฝึกสมาธิ และยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ