หลักสูตร สามัญ

ระดับมัธยมศึกษา

เน้นการเรียนการสอนโดยฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยคนเองเป็นผู้มีระเบียบวินัย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีคุณธรรมแระจำใจ ส่งเสริมให้เป็นผู้รักการอ่าน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง อีกทั้งมีการเรียนในรูปแบบบูรณาการโดยนำเอา SEM ศึกษา เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สามัญ โดยมีการแทรกภาษาอังกฤษ เข้าไปในรายวิชาหลัก  มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์  รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ นังมีแผนก Gifted ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษ  เพื่อต่อยอดความเป็นเลิศให้มากขึ้น