หลักสูตร สองภาษา

 

 

ระดับมัธยมศึกษา

เน้นการเรียนการสอนโดยฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยคนเองเป็นผู้มีระเบียบวินัย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีคุณธรรมแระจำใจ ส่งเสริมให้เป็นผู้รักการอ่าน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง อีกทั้งมีการเรียนในรูปแบบบูรณาการโดยนำเอา SEM ศึกษา เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับ Grade 7 - 9

เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น โดยใช้ครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา มีการเรียนในรายวิชาคู่ ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา  และมีการสอนภาษาจีน เพิ่มเติม เป็นภาษาที่3 มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักคิด และวิเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน พัฒนานลายมือ การทำงานที่เป็นระเบียบ

 

ระดับ Grade 10 -12

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 2 ภาษา แยกตามแผนก ดังนี้

1.แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีชาวต่างชาติสอนในรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

2. แผนการเรียนอังกฤษ คณิตศาสตร์ เน้นทักษะด้านการคำนวณของนักเรียน และทรอดแทรกภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์โดยชาวต่างชาติ

3.แผนภาษาอังกฤษ จีน เน้นการเรียนรู้การฝึกทีกษะโดยโดยเจ้าของภาษา สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาให้กับนักเรียน

4.แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น  เน้นการเรียนรู้การฝึกทีกษะโดยโดยเจ้าของภาษา สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาให้กับนักเรียน

5.แผนการเรียนอังกฤษ ศิลปะ มีการฝึกทักษะการวาดภาพ ประติมากรรม การออกแบบ เพื่อเน้นความเป็นเลิศในด้านศิลปะโดยตรง

6. แผนการเรียน อังกฤษ ดนตรี เน้นการจัดการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีดนตรี กานปฏิบัติควบคู่ โดยมีอาจารย์ผู้ชำนาญทางดนตรี