กำหนดการสอบและกิจกรรมภาคเรียนที่ 2

 

 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่

กำหนดการ / กิจกรรมต่างๆ

28-29  กันยายน  2560

สอบปลายภาคเรียนที่  1/2560  (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

2-3  ตุลาคม  2560

สอบปลายภาคเรียนที่  1/2560  (ภาควิชาภาษาไทย)

30  ตุลาคม  2560

นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560  ทุกระดับชั้น

25 ธันวาคม – 2 มกราคม

หยุดวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่

3 มกราคม 2561

เปิดเรียนช่วงหยุดเทศกาล ทุกระดับชั้น

9-12 มกราคม 2561

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

26-27 กุมภาพันธ์  2561

สอบปลายภาคเรียนที่  2/2560  (วิชาพิเศษ)

28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม

สอบปลายภาคเรียนที่  2/2560  (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

3-6  มีนาคม  2561

สอบปลายภาคเรียนที่  2/2560  (ภาควิชาภาษาไทย)

 * หมายเหตุ หมายกำหมดการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม