ปฏิทิน เดือน ม.ค. - เม.ย.

 

วันที่

กิจกรรม

17-20 มกราคม 2560

- ระดับชั้น ป.6 ,G.6 ,ม.3,G.9,G12 สอบ Pre – O-net ครั้งที่ 2

   ( นักเรียน ป.6,G.6 สามารถใช้คะแนนสอบเข้าห้อง Gifted  

     ได้โดยการใช้คะแนน Pre – O-Net ครั้งที่ 2)

24 มกราคม 2560

- สอบ QC ครั้งที่ 6 นักเรียนระดับชั้น G.12 สอบ Toeic

30 ม.ค.-3 ก.พ. 2560

- ติว O-Net .6 ,G.6 ,ม.3,G.9,G12  (ทั้งสัปดาห์)

2-3 กุมภาพันธ์ 2560

- สอบนอกตาราง  ระดับชั้น G.12

6-8 กุมภาพันธ์ 2560

- สอบปลายภาค  ระดับชั้น G.12

20-24 กุมภาพันธ์ 2560

- สอบปลายภาคระดับชั้นอนุบาล + IEP ,KG.1-3+นอกตาราง

27 ก.พ. – 3 มีนาคม 60

Final  Examination (สอบปลายภาคเรียน 2/59) ทุกระดับชั้น

มีนาคม 2560

- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

** หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

สอบ O-Net .6 ,G.6

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560

สอบ O-Net .3 ,G.9

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560

สอบ G.12 ( ณ โรงเรียนธัญรัตน์)

วันพุธที่  8 มีนาคม 2560

สอบ NT ระดับชั้น ป.3

การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2017

 

  -  นักเรียนเก่า เริ่มเรียน Summer

     วันที่ 27 มีนาคม 28 เมษายน 2560

   

  -  นักเรียนใหม่ เริ่มเรียน Summer

     วันที่ 3  – 28 เมษายน 2560

  -  จำหน่ายชุดนักเรียนและหนังสือเรียน วันที่ 21-22 เม.ย. 2560  เวลา 08.00 – 16.00 น.

 -  วันที่  15 พฤษภาคม 2560  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับอนุบาล (สองภาษาและสามัญ)

 -  วันที่  16  พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (สองภาษาและสามัญ)

หมวดหมู่รอง

หมวดหมู่รอง