ระเบียบการ ปี60

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

แผนก  Inter  national  Programme  ( IEP )

แผนกสองภาษา  ( Bilingual Programme )  และ แผนกสามัญ  ( Gifted )

1. เปิดรับสมัคร

-  นักเรียนชาย -หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ระดับชั้น KG.1 - Grade 12

- ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 7.30 น. - 16.30 น. และวันเสาร์

    เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

- เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทย

   และภาษาอังกฤษ

   (แผนกสองภาษา) ในโครงการ การใช้ภาษาอังกฤษเป็น

  สื่อการสอน

  2.ขั้นตอนการสอบและการประเมินผล

              - สอบ สัมภาษณ์ และรอฟังผลทันที

  3.  มอบตัวและลงทะเบียนในวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธุรการ

      ชำระเงิน

- รับชำระเงินเป็นเงินสด

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและลงทะเบียนมอบตัว

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน1 ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา 

  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

 (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ชุด (ปพ.1, ปพ.7)

- รูปถ่ายสีของนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)

- รูปถ่ายสีของบิดา - มารดา ขนาด 1 นิ้ว จำนวนคนละ 2 รูป

 (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)

         

                   ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2560   Bilingual Programme

ชั้น

ค่าธรรมเนียม

ค่าอาหาร

ค่าว่ายน้ำ

ค่าเรียนดนตรี 

ปรับพื้นฐานภาค

ฤดูร้อน

ภาคเรียนที่

ภาคเรียนที่

การเรียน

/ ภาคเรียน

/ ปีการศึกษา

/ ภาคเรียน

/ ภาคเรียน

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

KG.1

17,000

3,000

500

-

4,000

24,500

20,500

KG.2-KG.3

27,000

3,000

500

-

4,000

34,500

30,500

G.1 - G.3

27,000

3,000

500

500

4,000

35,000

31,000

G.4

27,000

3,000

-

500

4,000

34,500

30,500

G.5 - G.6

27,000

3,500

-

500

4,000

35,000

31,000

G.7- G.9

27,000

-

-

-

4,000

31,000

27,000

G.10-G.12

30,000

1,500

เครื่องปรับอากาศ

-

4,000

35,500

31,500

             

ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2560 แผนกสามัญ Gifted

ชั้น

ค่าธรรมเนียม

ค่าอาหาร 

ค่าว่ายน้ำ

ค่าเรียนดนตรี

ปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ภาคเรียนที่

ภาคเรียนที่

การเรียน

/ ภาคเรียน

/ ภาคเรียน

/ ภาคเรียน

/ ภาคเรียน

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

เตรียมอนุบาล

15,000

3,000

-

-

4,000

22,000

18,000

อ.1 - อ.3

11,000

3,000

500

500

4,000

18,500

14,500

ป.1-ป.3

11,000

3,000

500

500

4,000

19,000

15,000

ป.4

11,000

3,000

-

500

4,000

18,500

14,500

ป.5-ป.6

11,000

3,500

-

500

4,000

19,000

15,000

ม.1-ม.3

11,000

-

-

-

4,000

15,000

11,000

Gifted

11,000

-

-

-

4,000

15,000

11,000

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2560 แผนก  IEP

ชั้น

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ค่าอาหาร/เทอม

ปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ภาคเรียนที่ 1

รวมทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่  2

รวมทั้งสิ้น

KG.1 - Y.4

50,000

3,000

8,000

61,000

53,000

Y.5 - Y.6

50,000

3,500

8,000

61,500

53,500