ระเบียบการ

เปิดรับสมัครนักเรียนขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล3

                        เปิดรับสมัครนักเรียนชาย- หญิง อายุตั้งแต่  2ปี ขึนไป  เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

เปิดรับสมัครในระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัครและลงทะเบียนมอบตัว

1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด

3. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม